Reklama

Regulamin ogłoszeń

Regulamin zlecania ogłoszeń drobnych do tygodników “Gazeta Jarocińska”, “Życie Pleszewa”, “Życie Gostynia”, “Życie Rawicza” poprzez portale www.jarocinska.pl, www.zpleszewa.pl, www.gostynska.pl, www.rawicz24.pl, www.krotoszynska.pl  

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem www.jarocinska.pl, www.zpleszewa.pl, www.gostynska.pl, www.rawicz24.pl, www.krotoszynska.pl oraz zwielkopolski24.pl zwanych dalej Portalami oraz tygodników lokalnych: "Gazeta Jarocińska", "Życie Pleszewa", "Życie Gostynia" oraz "Życie Rawicza", zwanych dalej Tygodnikami jest Południowa Oficyna Wydawnicza  Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1a, Sąd Rejonowy Poznań, IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000053718, NIP 6171979904, REGON: 251010225zwana dalej Wydawcą.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych przez Internet, które ukazywać się będą w tygodnikach.
 3. Publikacja ogłoszeń drobnych jest płatna. Płatności za zlecane ogłoszenia dokonywane są przelewem obsługiwanym przez PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 (przelewy24.pl)
 4. Zlecenie publikacji ogłoszenia, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na w/w portalach w kategorii “Zleć drobne”,  jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Ogłoszenie przez Internet nadać może dodać zarówno osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, jak i podmioty gospodarcze, tj. osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.
 6. Biuro obsługi klienta:  tel. 62 332-20-41, Południowa Oficyna Wydawnicza sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, e- mail: redakcja@jarocinska.pl

 Rozdział II. ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ

 1. Zlecenie publikacji ogłoszenia drobnego następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na w/w portalach w kategorii “Zleć drobne”. 
 2. Ogłoszenie drobne może zawierać maksymalnie 830 znaków, łącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. 
 3. Ogłoszeniodawca przy składaniu zlecenia wskazuje, do której z kategorii i podkategorii należy zakwalifikować jego ogłoszenie drobne. Gdyby okazało się, że w polu wyboru nie ma określonej kategorii lub podkategorii, lub Ogłoszeniodawca nie wskazał kategorii lub podkategorii, Wydawcy przysługuje uprawnienie do zamieszczenia ogłoszenia drobnego w innej kategorii lub podkategorii, możliwie zbliżonej tematycznie do treści ogłoszenia drobnego.
 4. Wskazując kategorię  lub podkategorię, w której ogłoszenie drobne ma się ukazać, Ogłoszeniodawca powinien wskazać kategorię lub podkategorię możliwie odpowiadającą treści ogłoszenia drobnego.
 5. Wydawcy przysługuje uprawnienie do ostatecznego sklasyfikowania ogłoszenia drobnego do danej kategorii lub podkategorii.
 6. Ogłoszenie drobne zamieszczone będzie w wybranym numerze tygodnika ukazującym się po zleceniu ogłoszenia.
 7. Opłata za ogłoszenie jest wyliczana automatycznie po wypełnieniu formularza zlecenia.
 8. Opłatę za ogłoszenie drobne zleceniodawca uiszcza przelewem.
 9. Ogłoszenie zostanie dodane do wydania prasowego w momencie zaksięgowania wpłaty. W sytuacji, gdy należność dotrze po upłynięciu czasu przyjmowania ogłoszeń na najbliższe wydanie, ogłoszenie zostanie opublikowane w kolejnym numerze.

 Rozdział III. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DROBNYCH

 1. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia drobnego, w tym także odpowiedzialność w stosunku do Wydawcy oraz osób zatrudnionych lub współpracujących z Wydawcą, za wszelkie szkody, które poniósł Wydawca w związku z publikacją ogłoszenia drobnego w gazecie.
 2. Treść ogłoszenia drobnego nie może naruszać prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Treść ogłoszenia drobnego nie może dotyczyć jakiejkolwiek niedozwolonej działalności, ani stanowić niezgodnej z prawem reklamy.
 3. Wydawca może odmówić publikacji ogłoszenia drobnego z dowolnej przyczyny. Treść ogłoszenia drobnego nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych w treści ogłoszeń.
 6. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na 10 dni roboczych od publikacji pierwszej błędnej emisji, na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o, 63-200 Jarocin lub e-mailem: redakcja@jarocinska.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 7. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, bądź niezachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji ogłoszenia lub reklamy.
 8. Po dokonaniu płatności konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy.

Rozdział IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosowne informacje na temat płatności za pomocą przelewu dostępne są pod adresem http://www.przelewy24.pl
 2. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany treści postanowień niniejszego regulaminu. Zasady w nowym brzmieniu obowiązują od momentu ich publikacji na stronie internetowej Wydawcy.
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i obowiązującego prawa.
 4. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w punktach powyższych.

REGULAMIN PORTALI

POLITYKA PRYWATNOŚCI