Reklama

Reklama

REGULAMIN PLEBISCYTU

Opublikowano: sob, 5 gru 2020 20:53
Autor:

REGULAMIN PLEBISCYTU - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości

Reklama

REGULAMIN
Plebiscytu na "Słodziakową Choinkę Bożonarodzeniową" Życia Rawicza 2020

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Plebiscytu: PLEBISCYT będzie prowadzony pod nazwą „Słodziakowa Choinka Bożonarodzeniowa”.

2. Podmiotem przeprowadzającym Plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł.

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE Polska Sp. z o.o. Sp. k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) - zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

4. Zasięg plebiscytu: Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu rawickiego.

5. Czas trwania Plebiscytu:

a) Pierwszy etap Plebiscytu, polegający na zgłoszeniu dzieci, trwa od 1.12.2020 do 4.12.2020 do godziny 16:00.

b) Drugi etap Plebiscytu, polegający na wyborze 40 zdjęć finałowych przez jury powołane przez Organizatora, rozpoczyna się w dniu 2.12.2020 i potrwa do 7.12.2020.

c) Trzeci etap Plebiscytu, czyli głosowanie SMS-owe potrwa od 8.12.2020 do 17.12.2020 do godz. 12:00.

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

 

II. DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE

1. Dzieci do plebiscytu zgłaszać mogą tylko opiekunowie prawni. Zgoda udziału w plebiscycie automatycznie oznacza zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i na potrzeby przeprowadzenia plebiscytu przez organizatora, a także na opublikowanie imienia, nazwiska i wieku dziecka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w plebiscycie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia. Kandydatom i ich opiekunom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

2. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

3. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb Południowej Oficyny Wydawniczej sp. z o.o. oraz partnerów akcji.

 

III. UCZESTNICY/KANDYDACI PLEBISCYTU

1. Kandydatów do plebiscytu może zgłosić tylko opiekun prawny.

2. Kandydaci do plebiscytu muszą mieszkać na terenie powiatu rawickiego lub być z tym terenem aktualnie związanym. Wątpliwości w tych kwestiach rozstrzyga Komisja Plebiscytowa.

3. Uczestnikiem plebiscytu, który oddaje głos na swojego kandydata, może być każda osoba fizyczna pełnoletnia lub niepełnoletnia (za pozwoleniem opiekuna prawnego), zamieszkała na terenie Polski, która spełnia warunki regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za głosy oddane przez osoby niepełnoletnie, bez pisemnej zgody opiekunów prawnych.

5. Wzięcie udziału w plebiscycie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu plebiscytu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

6. Zdjęcia muszą być amatorskie (nie wykonane przez fotografa), bez dodatkowych ozdobników (bez uszu, dużych oczu, serduszek itp.), ale dobrej jakości - tak, by kandydat był dobrze widoczny, a rozdzielczość zdjęcia pozwalała na jego publikację w gazecie.

7. Na zdjęciu może znajdować się jedno dziecko. W przypadku rodzeństwa możliwe jest wysłanie dwóch lub więcej zdjęć, jednak tak, aby na jednym zdjęciu znajdowało się tylko jedno dziecko.

8. Wszyscy kandydaci spełniający warunki otrzymają drogą e-mailową zgodę na publikacje wizerunku, którą po podpisaniu przez prawnego opiekuna należy odesłać do Organizatora i którą trzeba potwierdzić adnotacją „akceptuję regulamin konkursu”.

 

IV. KOMISJA PLEBISCYTOWA

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Plebiscytową. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

2. W przypadku, gdy zdjęcie będzie niezgodne z niniejszym regulaminem, Organizator może je odrzucić, nie informując o tym osoby przysyłającej fotografię.

 

V. PRZEBIEG PLEBISCYTU

1. Plebiscyt przebiega w trzech etapach:

a) zgłaszania udziału kandydatów w plebiscycie (od 1.12.2020 do 4.12.2020 do godziny 16:00.) na adres: [email protected]

b) wyboru 40 zdjęć finałowych przez jury powołane przez organizatora, rozpoczyna się w dniu 2.12.2020 i potrwa do 7.12.2020.

c) wyłaniania 20 zwycięzców, których zdjęcia ukażą się na okładce świątecznego numeru Życia Rawicza (numer 51) - głosowanie (od 8.12.2020 do 17.12.2020 do godz. 12:00.). Zdjęcia na choince będą umieszczane od góry choinki - zgodnie z ilością otrzymanych SMS-ów.

2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem SMS. Wysłanie SMS-a pod numer 71601 to koszt 1,23 zł z VAT.

3. Każde dziecko otrzyma indywidualny numer-kod, będący treścią wiadomości SMS.

4. Sylwetka każdego kandydata zostanie przedstawiona na portalu rawicz24.pl po 7.12.2020 oraz w miarę możliwości - w nr 49 „Życia Rawicza”.

5. Zwycięzcami, czyli 20 dziećmi, których zdjęcia będą na choince - będącej okładką numeru 51 Życia Rawicza - będą dzieci, które w głosowaniu otrzymają najwięcej głosów.

6. Uczestnicy plebiscytu wysyłają wiadomości SMS pod numer podany w na stronie www.rawicz24.pl oraz w „Życiu Rawicza”, w treści której wpisane jest podane w wyżej wymienionych publikatorach słowo kluczowe i numer-kod przewidziany dla danego dziecka. Wielkość liter wpisywanych w treść SMS-a nie ma znaczenia. Zgłoszenie niezawierające wymaganej treści jest nieważne.

7. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest na www.rawicz24.pl. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

8. W przypadku wiadomości SMS głosy oddane w plebiscycie są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS.

9. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia zwycięzców plebiscytu.

10. Każdy uczestnik, oddający głos, może wysyłać zgłoszenia wielokrotnie i poprawiać wynik swojego faworyta w plebiscycie.

11. Podczas przyjmowania zgłoszeń kandydatów do plebiscytu Komisja Plebiscytowa może z ważnych powodów prawnych, obyczajowych i innych odrzucić z udziału w plebiscycie ich zdjęcia.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia w portalu rawicz24.pl oraz w "Życiu Rawicza” w dowolnym momencie głosowania informacji o aktualnej liczbie głosów, łącznie z możliwością śledzenia liczby głosów w czasie rzeczywistym.

13. W przypadku, gdy tę samą liczbę głosów osiągnie kilkoro dzieci, decyzję rozstrzygającą ma jury. Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany regulaminu nagradzania.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych form głosowania w czasie trwania plebiscytu.

 

VI. NAGRODY

I miejsce
- bon na wykonanie portretu cyfrowego zwycięzcy w formacie A3, o wartości 200 zł

II miejsce:
-  słodkości, w tym chatka z piernika, o wartości 150 zł

III miejsce:
- zestaw maskotek, o wartości 80 zł
- publikacja zdjęć 20 kandydatów z największą ilością głosów SMS na choince bożonarodzeniowej na okładce numeru 51 "Życia Rawicza”

Organizator może zdecydować o przyznaniu nagród za kolejne miejsca lub nagród pocieszenia.

 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU I ODBIÓR NAGRÓD

1. Organizator powiadomi o wynikach Plebiscytu na portalu rawicz24.pl oraz w „Życiu Rawicza” w ciągu 7 dni od zakończenia głosowania SMS-owego. Organizator zastrzega sobie prawo do osobistego poinformowania o wynikach Plebiscytu opiekunów prawnych dzieci, które wzięły w nim udział.

2. Organizator poinformuje zwycięzców o warunkach odbioru nagrody.

3. Termin realizacji odbioru nagród zostanie uzgodniony pomiędzy Organizatorem, Zwycięzcami oraz Fundatorami nagród.

4. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej do 7 dni od daty rozstrzygnięcia plebiscytu.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora. Jest też dostępny na www.rawicz24.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Plebiscytu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

3. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.