Reklama

Wszystko zaczyna się od pomysłu

Opublikowano:
Autor:

Wszystko zaczyna się od pomysłu - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości

Rozmowa z GRZEGORZEM POTRZEBOWSKIM, Dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Panie Dyrektorze, ile konkursów planowanych jest w 2017 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020?
Łącznie 53, z czego 35 - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (na twarde inwestycje, na przedsiębiorczość, budowę infrastruktury) i 18 - w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jaką kwotę przeznaczono na wszystkie konkursy?
Ok. 2 mld zł. Dzisiaj mamy już zakontraktowanych 25 % środków. Mieliśmy wskazania, żeby zrobić do końca tego roku 19 %. Rada Ministrów opracowała plan zwiększenia efektywności wdrażania Funduszy Europejskich. Mówi się często, że samorządy województw, które są odpowiedzialne za Regionalne Programy Operacyjne, zwalniają wykorzystanie środków i nie przeprowadzają konkursów. My pokazujemy, że tak nie jest. Każda instytucja zarządzająca programem regionalnym, a więc zarząd województwa musi się rozliczyć przed Komisją Europejską z realizacji programu operacyjnego: pokazać ilość planowanych inwestycji na konkretne kwoty, wskaźniki. (...) Zarząd województwa stara się więc wydawać te pieniądze jak najlepiej. 

Wielkopolska nie ma więc problemów z wydawaniem środków z Funduszy Europejskich?
Można się pochwalić i powiedzieć, że akurat Wielkopolska wiedzie prym wśród województw najlepiej wydających środki unijne. Na ile wszystkie pieniądze będą dobrze wydane, pokaże przyszłość. Jesteśmy na dobrej drodze. 

Jakie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich będą w 2017 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw?
Generalnie są środki w ramach Działania 1.5 - konkurencyjność przedsiębiorstw. Planujemy jeden nabór (w II kwartale przyszłego roku). Wiele projektów zostało już wybranych w naborze, który miał miejsce w ubiegłym roku. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 60 mln zł. 
Oprócz tego mamy 150 mln zł - dla przedsiębiorczości na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ogłoszony będzie jeden konkurs, w IV kwartale. 

W ramach których osi priorytetowych - działań WRPO 2014 + MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie?
W ramach wspomnianej Osi Priorytetowej 1. Zawarta jest w niej również struktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorczości, a więc np. Działanie 1.2. Ta oś generalnie dotyczy wsparcia konkurencyjnej gospodarki i jej rozwoju. Jest również Działanie 1.3 - wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego. Mamy tu wsparcie instytucji otoczenia biznesu, inkubacji przedsiębiorstw czy nawet wsparcia terenów inwestycyjnych. Planowane są tutaj dwa konkursy - Poddziałanie 1.3.1 i 1.3.2 (inkubacja - III kwartał, 15 mln zł, wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu, również  III kwartał, 50 mln zł).

Na jakie przedsięwzięcia można uzyskać dofinansowanie i co należy zrobić, aby je otrzymać?
To jest szerokie zagadnienie. Jeśli mówimy np. o inkubacji przedsiębiorstw, to jest zapewnienie przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności tzn. do 24 miesięcy, usług potrzebnych do funkcjonowania (np. udostępnienie infrastruktury, usługi prawne, księgowe, doradztwo, wsparcie na zakup środków trwałych).

Jakie działania będą szczególnie wspierane w ramach przedsiębiorczości?
Planujemy wspierać efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach. Dzięki przeznaczonym na ten cel środkom ma się odbywać modyfikacja procesów technologiczno-produkcyjnych po kątem efektywności energetycznej czy inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

W jaki sposób?
Chodzi np. o przebudowę linii produkcyjnej czy zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie odzysku energii, wykorzystanie energii ciepła odpadowego czy systemu zarządzania energią. Właśnie te działania chcemy wesprzeć w konkursie planowanym na przyszły rok - tego nie było w pierwszym konkursie dla przedsiębiorców (tam postawiono nacisk na wsparcie innowacyjnych projektów).

Jednym z działań, które szczególnie interesują naszych czytelników jest wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Jakie będą możliwości w tym zakresie?
Tutaj rekomendujemy Działanie 6.3 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość”. To wsparcie dla osób, które chcą rozwijać przedsiębiorczość i chcą założyć pozarolniczą działalność gospodarczą. Konkurs planowany jest w II kwartale 2017 r. (przewidziano tu 59,5 mln zł). 

Jakiego rodzaju będzie to pomoc?
Np. diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia, doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności, dotacje, pożyczki, wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym. 

Kto może być beneficjentem?
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Grupą docelową, do której to wsparcie będzie kierowane, będą osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 29. roku życia.
W III kwartale będzie również konkurs w ramach Działania 6.2 „Aktywizacja zawodowa”. Do rozdysponowania przewidziano ponad 90 mln zł. Nabór będzie ogłaszał Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Grupą docelową będą osoby bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo. Beneficjentem, czyli zgłaszającym projekt, mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 

 

Na co będzie można przeznaczyć te środki?
Na instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Na przykład jakie?
Identyfikacja osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy i inne działania zatrudnieniowe, które mogą przyczynić się do aktywizacji zawodowej.

Nie wszyscy sobie świetnie radzą, potrafią odnaleźć się na rynku pracy i w swoim środowisku. Z jakich możliwości będą mogły skorzystać podmioty, których działalność adresowana jest do rodzin oraz osób zagrożonych społecznie? 
Włączenie społeczne to Oś Priorytetowa 7. Przewidziane są tu trzy konkursy w dwóch działaniach: „Usługi społeczne i zdrowotne” (Poddziałanie 7.2.2.) i „Aktywna integracja” (7.1.2). Ten drugi konkurs organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, beneficjentami mogą być: podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, jednostki organizacyjne jst i państwowe jednostki budżetowe. Finansowane będą projekty mające na celu integrację, aktywizację społeczno-zawodową rodzin, środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formą aktywizacji społecznej jest np. pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu. Wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych np. w centrach integracji społecznej czy klubach integracji. To też wsparcie edukacyjne - podniesienie poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Może to być np. finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym czy licealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej. Mogą też być realizowane zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego. W ramach obszaru zdrowotnego to jest np. wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, powodujących oddalenie od rynku pracy. Może to być również finansowanie badań profilaktycznych, terapii psychologicznej czy rodzinnej, ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. To bardzo szerokie spektrum.
Dwa konkursy ogłosimy w I kwartale, jeden w III. W sumie przewidziano na ten cel ponad 58 mln zł.

Panie Dyrektorze, rozmawiamy o tych działaniach, które pewnie są najbliższe naszym czytelnikom, może najprostsze do zrozumienia. Jednak tych działań w ramach wsparcia z Funduszy Europejskich jest dużo więcej i one wszystkie dotyczą właściwie każdego z nas. O jakich jeszcze działaniach, konkursach również na duże kwoty, ale w innych obszarach, warto choć krótko powiedzieć?
Największe kwoty w konkursach w 2017 r. przewidujemy na: infrastrukturę drogową (ponad 213 mln zł), ochronę przyrody, zapobieganie i likwidację skutków klęsk żywiołowych, infrastrukturę zdrowotną i społeczną (tu planowany jest konkurs na 110 mln zł), rewitalizację (170 mln zł), gospodarkę odpadami (84 mln zł). 

Trudno wymieniać wszystkie działania, wszystkie konkursy, do kogo kierowane jest wsparcie, kto może składać wnioski. O czym warto pamiętać?    
Wszystkie informacje w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania można uzyskać w naszych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Nowym Tomyślu. Nie trzeba odwiedzać ich osobiście. Można zadzwonić lub wysłać maila. Konsultanci organizują również wyjazdowe spotkania w poszczególnych miastach, powiatach (tzw. mobilne punkty informacyjne). Natomiast pracownicy urzędu organizują szkolenia dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów. Wszystkie informacje w tym zakresie zamieszczane są na bieżąco na naszej stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na naszym profilu na Facebooku www.facebook.com/WRPOwielkopolska

Jak zachęciłby Pan naszych czytelników do sięgania po Fundusze Europejskie?
Przede wszystkim nie bójmy się Funduszy Europejskich! Wiem, że może to być czasem utrudnione, jeśli ktoś w ogóle nie miał z nimi do czynienia i nie wie, jak się zabrać do tego tematu. Tutaj pomocą służą właśnie pracownicy punktów informacyjnych. Nie mogą wypełniać wniosków za potencjalnych beneficjantów, ale mogą powiedzieć, jak należy je wypełnić. Warto dodać, że część środków przekazywanych jest w systemie pozadotacyjnym, czyli w formie pożyczek (niskooprocentowanych) lub poręczeń - inicjatywa „Jeremie” (to środki również w ramach naszego programu regionalnego). Rozwiązanie to jest o tyle lepsze, że pozwala wesprzeć znacznie więcej projektów. Takie wsparcie otrzymało już ponad 8 tys. firm. Taka pomoc daje dużą możliwość rozwoju przedsiębiorstwom. Namawiamy przedsiębiorców, by korzystali z tych środków i składali wnioski.

Nie pozostaje więc nic innego, jak mieć dobry pomysł i nauczyć się szukać informacji?
Tak, od pomysłu wszystko się zaczyna. Jeżeli nawet brakuje nam pewnego wykończenia koncepcji, dobrze jest przyjść do punktu informacyjnego, porozmawiać i zapytać o możliwości pozyskania środków finansowych. 

 

Kliknij po więcej informacji:

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
Godziny pracy: pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 626 61 93, (61) 626 61 92, (61) 626 61 90


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 2
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00  
Telefony do konsultantów:
(62) 595 69 47, (62) 766 40 22


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30   
Telefony do konsultantów:
(63) 240 85 35, (63) 249 31 02


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
64-100 Leszno, pl. Tadeusza Kościuszki 4b
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów: 
(65) 529 68 06, (65) 525 69 66


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów:
(61) 650 62 33, (61) 650 62 35


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 650 63 71, (61) 650 63 72

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE