Reklama

Unia Europejska pomaga rozwinąć biznes i wejść na zagraniczne rynki

Opublikowano:
Autor:

Unia Europejska pomaga rozwinąć biznes i wejść na zagraniczne rynki - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości

Innowacyjna gospodarka ma wpływ na rozwój gospodarczy kraju i poprawę życia mieszkańców. Nic więc dziwnego, że Unia Europejska zauważa potrzebę inwestowania w tę gałąź biznesu.

 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przeznaczono kilkaset milionów euro na wsparcie badań i rozwoju, współpracę firm i uczelni wyższych, a także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw mających na celu rozwój innowacji i wdrażanie ich na szeroką skalę zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Na realizację Działań z Osi Priorytetowej 1. - zawartych w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 - zaplanowano ponad 467 mln euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z powyższej kwoty w samym 2017 roku zaplanowano przeznaczyć 33 mln euro na Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”, 20 mln euro na Działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury badania i rozwój w sektorze nauki” oraz ok. 14 mln euro na Działanie 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”.

Innowacyjny biznes
O dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” WRPO 2014+, Działanie 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” mogą się starać jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie wyższe, a także konsorcja naukowo-przemysłowe. Pieniądze na ten cel zawarte w WRPO 2014+ pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który - na całą Oś Priorytetową 1 - dysponuje pulą ponad 467 mln euro.

Beneficjenci chętni do otrzymania dotacji, mogą się starać o dofinansowanie na budowę, rozbudowie lub adaptację obiektów pod infrastrukturę mającą służyć badaniom i rozwojowi. Dofinansowanie można także przeznaczyć na zakup i modernizację infrastruktury badawczej.

Aby ubiegać się o te pieniądze, trzeba spełnić szereg warunków. Wśród nich są m.in. realizacja projektu na terenie województwa wielkopolskiego. Niezbędnym elementem oceny inwestycji jest studium wykonalności. Co ważne, inwestycja nie może zostać fizycznie ukończona przed złożeniem wniosku. Dodatkowym atutem jest także możliwość przedstawienia jak najwięcej prywatnych źródeł współfinansowania.

Planowany termin rozpoczęcia naborów to III kwartał 2017 roku.

Wzmocnienie potencjału
To dopiero początek propozycji Unii Europejskiej dotyczących wsparcia sektora badawczo-rozwojowego. Kolejne pieniądze można pozyskać z Działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”. Jego celem jest wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i nowych pomysłów mogących rozwinąć polską gospodarkę. Chodzi o to, aby zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w badania i innowacje, do nawiązywania współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i szkołami wyższymi. Taka współpraca umożliwi wzajemną wymianę technologii i pomysłów, w wyniku czego mogą powstać produkty lub usługi o nowych innowacyjnych cechach.

Wśród beneficjentów Działania są przedsiębiorstwa lub ich grupy oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami lub organizacjami pozarządowymi.

Podmioty chcące się ubiegać o dofinansowanie w ramach tego Działania, mogą to zrobić, jeśli ich projekt wspiera infrastrukturę badawczo-rozwojową poprzez stworzenie lub rozwój np. laboratorium. Mogą też ubiegać się o pieniądze w przypadku chęci prowadzenia badań w przedsiębiorstwach (np. eksperymentalne prace rozwojowe po stworzenie linii demonstracyjnej), bądź wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub kupionych wyników badań naukowych lub technologii oraz praw do własności intelektualnej. Co ważne, typy tych projektów można łączyć. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje**.

Nabór wniosków w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpocznie się w IV kwartale 2017 roku, a na dofinansowanie z Działania 1.2 przewidziano ok. 33 mln euro.

Wsparcie na rzecz rozwoju gospodarczego
Dofinansowanie można otrzymać także w ramach Działania 1.3: „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”. Ma ono na celu wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.    O dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu, czyli mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa bez względu na formę prawną, które nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Uzyskane dofinansowanie przeznaczane jest na zapewnienie przedsiębiorstwom (przez maksymalnie dwa lata działalności) usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mowa o udostępnieniu infrastruktury, usług prawnych i księgowych oraz fachowego doradztwa. Przedsiębiorcy mogą także liczyć na wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czyli na przykład praw autorskich, licencji, praw do wynalazków.

Instytucje Otoczenia Biznesu mogą wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa starając się o pozyskanie dofinansowania także na poprawę jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.3.2. dotyczącego rozwoju potencjału i poprawy jakości specjalistycznych usług, a także infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw.

Nabór wniosków rozpocznie się w III kwartale 2017 roku, a na Poddziałanie 1.3.2 przewidziano w 2017 roku ok. 11 mln euro. Kolejne 3,3 mln euro przeznaczono na Poddziałanie 1.3.1.

Technologie dla Poznania
Osobny program wsparcia przewidziano dla Poznania. Poddziałanie 1.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*** dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” przewiduje wsparcie inkubacji firm działających w branży IT Aglomeracji Poznańskiej w oparciu o współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi.

Formami wsparcia, jakie można w ten sposób uzyskać są m.in. zaoferowanie pomocy przy ochronie przedpatentowej posiadanych rozwiązań, doradztwo badawczo-rozwojowe, usługi szkoleniowe, mentoringowe i projektowe dostosowane do potrzeb firm, a także możliwość udostępnienia infrastruktury coworkingowej, pomoc w zakresie rozwoju produkcji sprzedaży i usług marketingowych dla nowopowstałych firm. Te wszystkie usługi realizowane będą przez Miasto Poznań, a także Instytucje Otoczenia Biznesu, które prowadzą działalność naukową i dydaktyczną w zakresie informatyki.

Warto dodać, że w tym Poddziałaniu nie przewidziano naborów w trybie konkursowym. Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Większa konkurencyjność
Przewidziano także wsparcie pochodzące z Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach wsparcia z Funduszy Europejskich jest przewidziany poprzez poprawę efektywności energetycznej. Z Poddziałania 1.5.3 mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W tym zakresie mogą zdobyć dofinansowanie na podniesienie efektywności energetycznej firm m.in. poprzez przebudowę linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, technologii odzysku energii, a także kompleksowe modernizacje budynków produkcyjnych, usługowych. Są to obowiązkowe elementy projektu. Wśród dodatkowych znalazły się inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

JEREMIE powraca
Kolejną formą pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich jest Inicjatywa JEREMIE 2, która w naszym województwie jest realizowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach nowego rozdania unijnych dotacji, przewidziano na ten cel ponad ok. 135 mln euro (z tego ponad 116 mln euro pochodzi ze wsparcia Funduszy Europejskich). Pieniądze te trafią do małych i średnich przedsiębiorstw na terenie całego województwa.

Są one przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ich zaletą jest niskie oprocentowanie od 0 do ok 5 proc, a spłacić je można maksymalnie w ciągu pięciu lat.

W Wielkopolsce znajduje się dziewięciu pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek pochodzących z Inicjatywy JEREMIE. Więcej szczegółów na ich temat można znaleźć na stronie: www.jeremie.com.pl. Każdy pośrednik ma minimalne i maksymalne kwoty dostępne do udzielenia z pożyczek, a mowa o sumach od zera do miliona złotych (ok. 225 tys. euro). Chętni mogą już składać wnioski o te pieniądze. Czasem wnioskodawca musi wnieść wkład własny ubiegając się o taką pożyczkę. Zazwyczaj jest to 10 lub 20 procent wkładu własnego.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na dostosowanie przedsiębiorstwa do przepisów prawa, na przykład montując odpylacz na komin, żeby nie przekraczać ustalonych norm dotyczących emisji spalin. Można także wyposażyć stanowisko dla nowego pracownika.

 


**Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS)
to dziedzina gospodarki lub nauki będąca nową specjalizacją opierającą się m.in. na połączeniu różnych branż i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje powstały z myślą o doprowadzeniu do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności regionów.
Więcej informacji na:
www.iw.org.pl/obszary-inteligentnych-specjalizacji

***Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
to nowy rodzaj współpracy samorządów współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich. W ramach ZIT, przedstawiciele poszczególnych jednostek terytorialnych wspólnie wskazują inwestycje do zrealizowania. Pieniądze na ich sfinansowanie pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. ZIT-y są sposobem na wyjście poza granice administracyjne poszczególnych samorządów. Ma się to przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.
W Wielkopolsce są dwa rodzaje ZIT-ów (ZIT AKO - dotyczy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a ZIT Poznań - Metropolii Poznań).

 

Tutaj znajdziesz informacje o konkretnych naborach,

do których aktualnie możesz przystąpić.

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
Godziny pracy: pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 626 61 93, (61) 626 61 92, (61) 626 61 90


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 2
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00  
Telefony do konsultantów:
(62) 595 69 47, (62) 766 40 22


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30   
Telefony do konsultantów:
(63) 240 85 35, (63) 249 31 02


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
64-100 Leszno, pl. Tadeusza Kościuszki 4b
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów: 
(65) 529 68 06, (65) 525 69 66


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów:
(61) 650 62 33, (61) 650 62 35


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 650 63 71, (61) 650 63 72

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE